تاریخهای آزمون GRE

GRE- تاریخ های آزمون  - GRE
1396/1395 (2016/2017)

GRE General (جی آر ئی جنرال داخل کشور ) (CBT):
آمل - اصفهان - ارومیه - شیراز - تهران - زنجان

(General) August 20, 2017 - Sunday
(General) August 23, 2017 - Wednesday
(General) September 18, 2017 - Monday
(General) September 28, 2017 - Thursday
(General) October 01, 2017 - Sunday
(General) October 08, 2017 - Sunday
(General) October 11, 2017 - Wednesday
(General) November 02, 2017 - Thursday
(General) November 05, 2017 - Sunday
(General) November 07, 2017 - Tuesday
(General) November 10, 2017 - Friday
(General) November 15, 2017 - Wednesday
(General) November 22, 2017 - Wednesday
(General) December 01, 2017 - Friday
(General) December 04, 2017 - Monday
(General) December 06, 2017 - Wednesday
(General) December 19, 2017 - Tuesday

(Subject) October 28, 2017 - Saturday
(Subject) April 14, 2018 - Saturday  

GRE Subject (جی آر ئی سابجکت) داخل کشور (تهران و اصفهان):

April 16, 2016 شنبه 28 فروردین 1395

GRE (جی آر ئی) دیگر کشورها :

GRE General جنرال خارج از کشور (CBT) هر هفته در ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، امارات، ...
GRE Subject سابجکت خارج از کشور (CBT) در ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، ، ...

ثبت نام امتحان GRE
ارسال نمرات تافل GRE برای دانشگاه ها Score Report 
تغییر تاریخ آزمون تافل اینترنتی GRE Reschedule
شماره حساب های بانکی
آدرس شرکت