تاریخ های آزمون تافل اینترنتی IBT

تاریخ های آزمون تافل اینترنتی IBT
1396/1395 (2017/2016)

شنبه 18 شهریور 1396 Sat., Sep 09, 2017
یک‌شنبه 26 شهریور 1396 Sun., Sep 17, 2017
شنبه 22 مهر 1396 Sat., Oct 14, 2017
یک‌شنبه 23 مهر 1396 Sun., Oct 15, 2017
شنبه 29 مهر 1396 Sat., Oct 21, 2017
شنبه 13 آبان 1396 Sat., Nov 04, 2017
یک‌شنبه 21 آبان 1396 Sun., Nov 12, 2017
شنبه 27 آبان 1396 Sat., Nov 18, 2017
شنبه 4 آذر 1396 Sat., Nov 25, 2017
شنبه 18 آذر 1396 Sat., Dec 09, 2017
شنبه 25 آذر 1396 Sat., Dec 16, 2017
یک‌شنبه 26 آذر 1396 Sun., Dec 17, 2017
Saturday, January 06, 2018 -- شنبه 16 دی 1396
Saturday, January 13, 2018 -- شنبه 23 دی 1396
Sunday, January 28, 2018 -- یک‌شنبه 8 بهمن 1396تاریخهای پس از این در هفته های آینده  به آگاهی میرسد (اعلام میگردد).
66484856- 66484855 -66484854- 66484853- 66484852
تهران - اصفهان - آمل - ارومیه - تبریز - زنجان - مازندران
و همچنین در ترکیه، امارات، ...


ثبت نام امتحان IBT
ارسال نمرات تافل IBT برای دانشگاه ها Score Report 
ارسال کارنامه آزمون تافل IBT برای خودتان Candidate score report
تغییر تاریخ آزمون تافل اینترنتی iBT Reschedule
شماره حساب های بانکی
آدرس شرکت