تاریخ های آزمون تافل اینترنتی IBT

تاریخ های آزمون تافل اینترنتی IBT
1396/1395 (2017/2016)

شنبه 4 آذر 1396 Sat., Nov 25, 2017
یک‌شنبه 5 آذر 1396 Sat., November 26, 2017
شنبه 11 آذر 1396 Sat., December 02, 2017
شنبه 18 آذر 1396 Sat., Dec 09, 2017
شنبه 25 آذر 1396 Sat., Dec 16, 2017
یک‌شنبه 26 آذر 1396 Sun., Dec 17, 2017
January 06, 2018 -- شنبه 16 دی 1396
January 13, 2018 -- شنبه 23 دی 1396
January 28, 2018 -- یک‌شنبه 8 بهمن 1396
February 04, 2018 -- یک‌شنبه 15 بهمن 1396
Feb 24, 2018 -- شنبه 5 اسفند 1396
March 03, 2018 -- شنبه 12 اسفند 1396
Mar 10, 2018 -- شنبه 19 اسفند 1396
Apr 08, 2018 -- یک‌شنبه 19 فروردین 1397تاریخهای پس از این در هفته های آینده  به آگاهی میرسد (اعلام میگردد).
66484856- 66484855 -66484854- 66484853- 66484852
تهران - اصفهان - آمل - ارومیه - تبریز - زنجان - مازندران
و همچنین در ترکیه، امارات، ...


ثبت نام امتحان IBT
ارسال نمرات تافل IBT برای دانشگاه ها Score Report 
ارسال کارنامه آزمون تافل IBT برای خودتان Candidate score report
تغییر تاریخ آزمون تافل اینترنتی iBT Reschedule
شماره حساب های بانکی
آدرس شرکت