تاریخ های آزمون تافل اینترنتی IBT

تاریخ های آزمون تافل اینترنتی IBT
1396/1395 (2017/2016)

شنبه 13 آبان 1396 Sat., Nov 04, 2017
یک‌شنبه 21 آبان 1396 Sun., Nov 12, 2017
شنبه 27 آبان 1396 Sat., Nov 18, 2017
شنبه 4 آذر 1396 Sat., Nov 25, 2017
یک‌شنبه 5 آذر 1396 Sat., November 26, 2017
شنبه 11 آذر 1396 Sat., December 02, 2017
شنبه 18 آذر 1396 Sat., Dec 09, 2017
شنبه 25 آذر 1396 Sat., Dec 16, 2017
یک‌شنبه 26 آذر 1396 Sun., Dec 17, 2017
Saturday, January 06, 2018 -- شنبه 16 دی 1396
Saturday, January 13, 2018 -- شنبه 23 دی 1396
Sunday, January 28, 2018 -- یک‌شنبه 8 بهمن 1396
Sunday, February 04, 2018 -- یک‌شنبه 15 بهمن 1396
March 03, 2018 -- شنبه 12 اسفند 1396تاریخهای پس از این در هفته های آینده  به آگاهی میرسد (اعلام میگردد).
66484856- 66484855 -66484854- 66484853- 66484852
تهران - اصفهان - آمل - ارومیه - تبریز - زنجان - مازندران
و همچنین در ترکیه، امارات، ...


ثبت نام امتحان IBT
ارسال نمرات تافل IBT برای دانشگاه ها Score Report 
ارسال کارنامه آزمون تافل IBT برای خودتان Candidate score report
تغییر تاریخ آزمون تافل اینترنتی iBT Reschedule
شماره حساب های بانکی
آدرس شرکت